Üzletszabályzat - BónuszVilága kapuoldal

Általános szerződési feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Web és Reklám Közvetítő Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.. Adószám: 25903010-2-41; a továbbiakban: megbízott üzemeltető) által üzemeltetett http://www.bonuszvilaga.hu szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki a bonuszvilaga.hu oldalra regisztrál.

2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja a megbízott üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A megbízott üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a megbízott üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

4. A megbízott üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a megbízott üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a bonuszvilaga.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen körlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

5. A Felhasználó számára a bonuszvilaga.hu honlapra való regisztrációhoz a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges, melyre az megbízott üzemeltető ellenőrző kódot küld. Egy e-mail címhez egy ellenőrző kód tartozik. A bonuszvilaga.hu megbízott üzemeltetője használata során az ellenőrző kód és e-mail cím együttesen azonosítja a felhasználót.

6. A megbízott üzemeltető fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a bonuszvilaga.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

7. Ha a Felhasználó a bonuszvilaga.hu által üzemeltett PartnerProgram használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, a megbízott üzemeltető jogosult a Felhasználót a megbízott üzemeltető által üzemeltett egyéb online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.

8. Az megbízott üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a megbízott üzemeltető jogosult a Felhasználó bármely, a megbízott üzemeltető által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

9. A bonuszvilaga.hu felhasználói regisztráció (felhasználói fiók) törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.

II. Vásárlással kapcsolatos előírások

1. A megrendelés aktiválásával a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a bonuszvilaga.hu oldalon. A megrendelés aktiválására a megbízott üzemeltető időkorlátot állíthat fel, melyet a
megrendelés visszaigazolásáról küldött e-mail tartalmaz. A bonuszvilaga.hu oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211. §-a alapján kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a bonuszvilaga.hu oldal eladói partnere (eladó) és a Felhasználó között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a bonuszvilaga.hu felé jelzi, a megbízott üzemeltető jogosult a Felhasználó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

2. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a bonuszvilaga.hu oldal eladói partnereinél közvetlenül érvényesíthetők.

III. A megbízott üzemeltető felelőssége

1. A bonuszvilaga.hu PartnerProgram működtetését a megbízott üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A megbízott üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a bonuszvilaga.hu-on tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, és az ezek alapján létrejött szerződésekkel, vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.

2. Ezért a megbízott üzemeltető, többek között, nem felel a bonuszvilaga.hu-on meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni az eladó által
meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.

3. A megbízott üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználó és az eladó közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a megbízott üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4. A Felhasználó által a bonuszvilaga.hu -on közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a megbízott üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon, vagy helyeken a megbízott üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A bonuszvilaga.hu-on elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

5. A megbízott üzemeltető által megadott ellenőrző kódért, annak biztonságos tárolásáért a Felhasználó felel.

IV. Kapcsolattartás

A bonuszvilaga.hu ügyfélszolgálata a bonuszvilaga.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az megbízott üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

V. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a megbízott üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

A megbízott üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a megbízott üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VII. Szerzői jogi rendelkezések

A bonuszvilaga.hu szellemi termék és egyben megbízott üzmeltető licencének tulajdonosa.

A bonuszvilaga.hu-on lévő valamennyi tartalom jog által védett! A bonuszvilaga.hu PartnerProgram tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag a megbízott üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Adatvédelmi elvek

1. A felhasználó a jelentkezési adatlap kitöltésével hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

2. A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatait tartja nyilván a Felhasználónak, amelyek az azonosításához, a vele való kapcsolatteremtéshez, az általa megrendelt áru házhozszállításához és a vele való elszámoláshoz, továbbá az általa kibocsátott számla kezeléséhez és könyveléséhez szükséges.

3. A személyes adatok kezelésekor a Szolgáltató az 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

4. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a Felhasználó a róla tárolt adatokat bármikor módosíthassa, vagy regisztrációját törölhesse.

5. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért, vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az oldalhoz való hozzáférés folyamatos legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztését okozza.